Naruto Uzumaki - Naruto naruto lover! ^^: October 2011